THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain. Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya. May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter. Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin. Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito.

Bubulagain tayo, halimbawa, ng mga katawagang eyeglasses para sa dating salitang spectacles, ng pantalon o pants para sa dating trousers. Sa ganitong pangangailangan, nararapat lamang na bumuo ng mga bagay o pamamaraan upang makatugon sa modernisasyon at intelektwalisasyon ng Filipino. Ang ganitong pagtatamasa ng kasaganaan ay maibabahagi lamang kung maisasalin ang Ingles sa wika ng mga nasa ikatlong daigdig tulad ng Pilipinas. Sa ganyang paraan makakasabay siya sa dumadaloy na pangkalahatang kaalaman sa kaunlaran pangteknolohiya. By clifford jay mamauag. Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter.

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Saling-Filipino, Salitang Kompyuter Ang risertser ay may naisagawa nang kahalintulad na pag-aaral ukol sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter. Ang isa pang paraang ginagamit ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang-salita sa Filipino ng mga terminong kompyuter. Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay tungkop ng pagdebelop nito.

Natural lamang na mangyaring sapol na pangayayaring ito ang pagkakaroon ng mga diksyunari, mga bokabulari, at mga sangguniang nasusulat sa Filipino upang magamit sa pagtatamo ng karunungan. Ang akda ni Joshua Fishman na may titulong Language Modernization ang Planning in Comparison with Other Types of Wikaang Modernization and Planning ay malaking thessi sa pagsusuri ng mga suliranin sa intelektwalisasyon ng wika kabilang ang pagmumungkahi ng mga paraan upang malutas ang mga problemang nasabi.

Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter. Ang ikatlong paraan ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang salita bilang panumbas. bapbal

  UBC FOGS THESIS FORMAT

thesis tungkol sa wikang balbal

Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat ito ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon. Kaya kailangan ang pagsasalin. Kapag ito ay naisakatuparan, magiging isang malaking kontribusyon ang intelektwalisasyon sa pagpapalawak ng mga taong maaaring magkaroon ng akses dito.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan. Ang pagsasa-Filipino ng mga katawagan sa kompyuter ang napiling pagtuunan ng pansin sapagkat sa thewis panahon, marami na itong pinaggagamitan. Filipino para sa agham Pantao. Ang kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na pambansa tungkll pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon.

Ang maisakatuparan ito ay isang malaking kontribusyon para sa ating bansa upang maging higit na maging malawak ang kakayahan sa pagkikipagkomyunikeyt. Gaya ng naipahiwatig na, sa kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles.

Click here to sign up. Noongang wikang Filipino ay opisyal na tnesis isa sa pangunahing midyum sa pagtuturo sa buong Pilipinas kasabay ang wikang Ingles. Constantino, Pamela, et al. Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino.

Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, wikkang legacy, online, hard copy; at iba pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala?

Ang Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas. Syensyang panlipunan, at iba pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo. Ang intelektwalisasyong wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ay makakatulong dahil mas magiging malawak ang sakop ng mga maaari nang gumamit ng teknolohiyang ito.

Nararapat lamang banggitin para patunayan na ang kasalukuyang siglo ang nagdadala sa atin ng mga pag- unlad mula sa pagsakay sa mga kalesang hila ng mga kabayo tungo sa mga sasakyang ginagamitan ng gasolina, mula sa gaserang ilaw tungo sa ilaw na ginagamitan ng sodium vapor na makikita natin sa lansangan, mula sa pakikinig ng mga palatuntunan sa crystal radio tungo sa panonood natin ng mga ito sa telebisyong digital; mula sa de-kahoy na kalan tungo sa pagluluto ng pagkain sa mga microwave oven; at, mula sa mga Victrola tungo sa ginagamit na DVD player.

  CURRICULUM VITAE OVALOS

Ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ang siyang maaaring tumugon sa mithiin ng ating bayan na maging bahagi ng globalisasyon.

Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa kompyuter ay kinabilangan ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino. The Hague Mouton and Company.

thesis tungkol sa wikang balbal

Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto: Ang kagandahan ng pagkabuo ng ganitong uri ng pag-aaral ng makabagong terminolohiyang bigay ng syensyang kompyuter ay nasa mga estudyante, instructor, teknisyan, at praktisyuner ng agham kompyuter sapagkat sila ang makikinabang dito at silaang mga taong nais magkaroon ng interaksyon sa mabilis na umuunlad na teknolohiyang ito. Ferguson, ayt Jyotirinda Das Gupta eds.

Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas—ang wikang Filipino. Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa.

Ang palising ito ay nakadebelop lamang ng wikang Filipino na di-teknikal, limitado sa gamit tingkol hadlang sa pagiging modernisado at intelektwalisado.

Author: admin